Een verzoek tot ambtshalve vermindering van een aanslag moet binnen vijf jaar na afloop van het kalenderjaar waarop de aanslag ziet worden ingediend. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de periode van uitstel voor het indienen van de aangifte.

Indien dit verzoek ziet op de inkomstenbelasting dan staat er tegen een afwijzing van dit verzoek bezwaar en beroep open. Dit geldt echter niet voor de overige aanslagen van andere belastingmiddelen, zoals bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting. Aangezien tegen de afwijzing van een verzoek om ambtshalve vermindering geen rechtsmiddel (bezwaar en beroep) openstaat kunt u de afwijzing voorleggen aan de Nationale ombudsman. Zie het onderstaande rapport. In het onderhavige geval wat buiten de vijfjaarstermijn een verzoek gedaan tot een ambtshalve vermindering, waardoor de klacht door de Nationale ombudsman ongegrond is verklaard.

Rapport Nationale ombudsman 2015/092: ambtshalve vermindering aanslag Vpb.