Indien u door (persoonlijke) omstandigheden vergeten bent bezwaar aan te tekenen tegen uw aanslag en de termijn van vijf jaar voor het indienen van het verzoek om een ambtshalve vermindering zijn tevens voorbij, dan kunt u indien uit uw (financiële)administratie volgt dat de aanslag overduidelijk onjuist is, een verzoek indienen bij de ontvanger tot (marginale) toetsing van de materiële verschuldigdheid van de aanslag.

De aanslag moet dan wel nog niet ingevorderd zijn. Indien de ontvanger uw verzoek heeft afgewezen, dan kunt u deze beslissing voorleggen aan de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman beoordeelt dan of de ontvanger behoorlijk heeft gehandeld. In het bijgevoegde rapport heeft de Nationale ombudsman geoordeeld dat de ontvanger niet behoorlijk heeft gehandeld door schending van het redelijkheidsvereiste en naar aanleiding hiervan heeft de ontvanger na een materiële toetsing aan de hand van de financiële stukken van belastingplichtige de aanslag alsnog buiten invordering gesteld.

Rapport Nationale ombudsman 2020/047: Toetsing materiële verschuldigdheid aanslag.