Fiscale procesvoering

Fiscale procesvoering door Taxso

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Aanslag
3. Beschikking
4. Bezwaar
5. Beroep
6. Hoger beroep
7. Nationale ombudsman (No)


1. Inleiding

Naar aanleiding van een boekenonderzoek bij uw onderneming, een vragenbrief of zonder (directe) aanleiding, kan de Belastingdienst aankondigen dat er wordt afgeweken van uw ingediende aangifte en dat er een (vergrijp)boete zal worden opgelegd. Op deze vooraankondiging kunt u dan binnen de gestelde termijn als vermeld in de aankondiging reageren. U kunt hierop zelf reageren of u schakelt ons in om de vooraankondiging nader te beoordelen en hierop een reactie te formuleren richting de Belastingdienst. Na uw of onze reactie kan de Belastingdienst de voorgenomen correctie wijzigen dan wel alsnog de voorgenomen aanslag en eventueel (vergrijp)boete opleggen.


2. Aanslag

U heeft de aanslag ontvangen van de Belastingdienst en u bent het er niet mee eens, of u wilt laten controleren of de aanslag naar het juiste bedrag is vastgesteld, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij kunnen aan de hand van de aankondiging tot het voornemen tot afwijken van de aangifte nagaan waarom de Belastingdienst is afgeweken van uw aangifte. Mocht dat niet duidelijk zijn, dan kunnen wij de nadere motivering voor de correcties, dan wel nadere stukken opvragen die zien op de correcties. Om uw rechten veilig te stellen, zullen wij dan wel alvast een pro-forma bezwaarschrift indienen, waarin wij aangeven dat wij het niet eens zijn met de hoogte van de aanslag en dat wij het bezwaarschrift nader zullen motiveren zodra wij de onderbouwing (alle gegevens) ten aanzien van de correcties hebben ontvangen.


3. Beschikking

Indien u een informatiebeschikking ontvangt, waarin de Belastingdienst verzoekt om informatie met betrekking tot uw aangiften, dan kunnen wij tevens beoordelen of de verzochte informatie relevant kan zijn voor de belastingheffing. Wij kunnen u helpen met de beantwoording van de vragen, dan wel kunnen wij voor u (binnen 6 weken) bezwaar maken tegen de beschikking. Indien de beschikking bij de bezwaarbehandeling gehandhaafd blijft, kunnen wij hiertegen beroep aantekenen. Het niet voldoen aan de vragen in de informatiebeschikking geeft de Belastingdienst de mogelijkheid om een aanslag met omkering van de bewijslast op te leggen. Dit houdt in dat u in bezwaar en beroep moet bewijzen (de zogenaamde verzwaarde bewijslast) dat de aanslag te hoog is vastgesteld. In beginsel ligt de bewijslast bij de inspecteur indien deze een hoger belastbaar inkomen wil vaststellen dan als vermeld in de door u ingediende aangifte.


4. Bezwaar

Is de aanslag niet naar het juiste bedrag vastgesteld, dan kunnen wij voor u bezwaar maken tegen de aanslag. Is er tevens een boete opgelegd, dan kunnen wij daar ook bezwaar tegen maken. Voor het indienen van een bezwaarschrift zijn wettelijke termijnen die in acht genomen dienen te worden. Om in bezwaar te kunnen gaan, dienen wij binnen 6 weken schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen bij de Belastingdienst na dagtekening van de betreffende aanslag. In het bezwaarschrift geven wij de gronden aan waarom wij het niet eens zijn met de aanslag (en de boete) en wat wel de hoogte van de aanslag dient te zijn. Wij verzoeken voorts om uitstel van betaling van de aanslag, zodat u deze niet direct hoeft te betalen. Tot slot verzoeken wij om vergoeding van de gemaakte kosten voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand (hierna: de proceskosten), dat zijn (een deel van) de door ons gemaakte kosten.

Vervolgens zal een bezwaarbehandelaar bij de Belastingdienst, niet zijnde de inspecteur die de aanslag heeft opgelegd, de aanslag opnieuw beoordelen. Tijdens de bezwaarbehandeling kunt u verzoeken om gehoord te worden door de bezwaarbehandelaar ten aanzien van uw bezwaren. U kunt dit samen met ons doen of wij voeren alleen het gesprek met de Belastingdienst. Voor aanvang van het hoorgesprek kunnen wij ook verzoeken om inzage van alle op de zaak betrekking hebbende stukken, dit betreffen onder andere de stukken die gebruikt zijn ter onderbouwing van de opgelegde aanslag(en) en eventueel (vergrijp)boete(n). Na het hoorgesprek zal de bezwaarbehandelaar uitspraak op bezwaar doen. Indien de inspecteur, zonder onze toestemming, te lang doet over het doen van een uitspraak op bezwaar, kunnen wij de inspecteur in gebreke stellen en verzoeken om een dwangsom indien niet binnen twee weken na het indienen van de in gebreke stelling, alsnog uitspraak op bezwaar wordt gedaan.

Verzoek ambtshalve vermindering

Heeft u niet binnen 6 weken bezwaar gemaakt tegen de aanslag Inkomstenbelasting/Premie Volksverzekeringen, dan kunt u nog binnen 5 jaar na afloop van het kalenderjaar waarop de aanslag ziet, verzoeken om een ambtshalve vermindering van de aanslag. Tegen een afwijzing van een verzoek om een ambtshalve vermindering ten aanzien van een aanslag Inkomstenbelasting/Premie Volksverzekeringen staat bezwaar en beroep open. Wij kunnen deze verzoeken voor u indienen en eventueel tegen de afwijzing bezwaar en beroep aantekenen.

Ten aanzien van beslissingen op verzoeken om een ambtshalve vermindering van aanslagen van overige belastingmiddelen staat echter geen bezwaar en beroep open.


5. Beroep

Indien bij uitspraak op bezwaar de aanslag (en boete) gehandhaafd blijven, kunnen wij hiertegen in beroep gaan bij de belastingrechter van de Rechtbank. Ook hierbij geldt weer een indieningstermijn van 6 weken. Wij kunnen voor u een beroepschrift indienen. Hierin dienen de gronden te staan, waarom wij het niet eens zijn met de uitspraak op bezwaar. Daarnaast dienen er om in beroep te kunnen gaan bij de Rechtbank griffierechten betaald te worden. Deze bedragen in 2021 voor particulieren en IB-ondernemers (natuurlijke personen) € 49,- en voor rechtspersonen (BV, NV) € 360,-.

Tijdens het beroep kunnen wij voor u bij de Belastingdienst om uitstel van betaling verzoeken ten aanzien van het bedrag van de aanslag waarmee u het niet eens bent. Tevens verzoeken wij in het beroepsschrift om vergoeding van de proceskosten. Een deel van deze kosten zijn de kosten die u voor ons heeft gemaakt. In sommige gevallen kunnen wij om een zogenaamde integrale kostenvergoeding verzoeken, indien wij van mening zijn dat de inspecteur onzorgvuldig heeft gehandeld door tegen beter weten in de aanslag te handhaven. Indien deze door de rechter wordt toegewezen, worden uw proceskosten (onze kosten) geheel vergoed.

Indien in totaal langer dan twee jaar is gedaan over het doen van een uitspraak op bezwaar en de uitspraak van de rechtbank nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, heeft u in beginsel ook nog recht op een immateriële schadevergoeding. Deze vergoeding bedraagt

€ 500,- per half jaar overschrijding van de tweejaarstermijn. In het beroepsschrift kunnen wij tevens verzoeken om een immateriële schadevergoeding.

Indien de Rechtbank uw beroep gegrond heeft verklaard, dan wordt de uitspraak op bezwaar vernietigd, uw aanslag (gedeeltelijk) verminderd, de boete verminderd of vernietigd en heeft u recht op vergoeding van de proceskosten, waaronder (een deel van) onze kosten en de betaalde griffierechten. De immateriële kostenvergoeding ontvangt u ongeacht of uw beroep gegrond of ongegrond is.


6. Hoger beroep

Indien de rechtbank uw beroep ongegrond heeft verklaard, kunnen wij hiertegen in beroep gaan bij het Hof. Mocht het Hof uw beroep tevens ongegrond verklaren dan kunt u nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad (de hoogste instantie).


7. Nationale Ombudsman (No)

In sommige gevallen staat er geen rechtsmiddel open tegen een beslissing van de Belastingdienst, dan kunt u niet in beroep gaan bij de rechter, maar in dat geval is de Nationale Ombudsman (hierna: No) bevoegd. De No biedt dan de aanvullende rechtsbescherming. Het oordeel van de No is of de Belastingdienst behoorlijk heeft gehandeld.

In onderstaande veel voorkomende gevallen is de No bevoegd:

  • Een afwijzende beslissing van de Directeur Wettelijke Taken met betrekking tot verzoeken tot uitstel van betaling, betalingsregeling, en kwijtschelding van een aanslag;
  • Een afwijzende beslissing van de ontvanger met betrekking tot het verzoek tot toetsen materiële verschuldigdheid van een aanslag;
  • Een afwijzende beslissing ten aanzien van het verzoek om toepassing van de hardheidsclausule;
  • Een afwijzende beslissing ten aanzien van een verzoek tot ambtshalve vermindering van een aanslag Vennootschapsbelasting.

Wilt u graag weten wat wij voor u kunnen betekenen in de genoemde procedures, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via , via ons contactformulier of u kunt ons telefonisch bereiken op telefoonnummer 0165 23 46 00.