Algemene voorwaarden

Op deze pagania vindt u onze Algemene voorwaarden. U kunt onze Algemene voorwaarden voor uw eigen beheer eenvoudig downloaden door op onderstaande knop te drukken.

Download onze Algemene Voorwaarden

Plaats: Roosendaal
Datum: 2 september 2021
Versie: 2021.09

 1. Mevrouw mr. M.H. van Heel drijft haar onderneming in de vorm van een eenmanszaak handelend onder de naam Taxso (hierna: opdrachtnemer). De opdracht wordt aangegaan op naam van Taxso en op naam van haar opdrachtgever.
 1. De opdrachtnemer is als gevolg van geldende regelgeving verplicht om de identiteit van cliënten vast te stellen en onder omstandigheden ongebruikelijke transacties te melden. Door het geven van de opdracht, stemt opdrachtgever hiermee in en geeft hiervoor toestemming.
 1. De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de opdrachten zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. De overeenkomst heeft betrekking op inspanningsverbintenissen en niet op resultaatsverbintenissen.
 1. De opdrachtnemer is gerechtigd om bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen indien en voor zover dat door de opdrachtnemer nodig wordt geacht.
 1. De totale aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wegens een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het bedrag waarop de door opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft verminderd met het bedrag van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt. Indien en voor zover er geen dekking is onder de genoemde verzekering, om welke reden dan ook, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met eenmaal het gedeclareerde honorarium voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, echter met een maximum van € 1.000,-. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor alle overige (gevolg)schade. Tevens is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade van derden, hiervoor zal de opdrachtgever de opdrachtnemer vrijwaren.
 1. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de dag waarop de gronden waarop de opdrachtgever zich beroept hem ter kennis zijn gekomen of hij met deze gronden redelijkerwijze bekend had kunnen zijn. Voorts verjaart iedere vordering op schadevergoeding door verloop van twee jaren nadat de door opdrachtnemer geleverde diensten, die aanleiding vormen voor de schade, zijn geleverd.
 1. Het uurtarief van de opdrachtnemer kan jaarlijks worden herzien. Naast het uurtarief is de opdrachtgever eventuele kosten van derden, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, koerierskosten, het raadplegen van registers etc. verschuldigd. De opdrachtnemer kan betaling van een voorschot verlangen. Dit voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie. Er worden geen kantoorkosten berekend. Wel is btw verschuldigd.
 1. De facturen worden in beginsel digitaal verstuurd, en elektronisch na goedkeuring van de opdrachtgever. Op verzoek zal de factuur per post worden toegestuurd. De betaling van de factuur dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na de ontvangst van de factuur. Blijft betaling binnen die termijn uit, dan kunnen de werkzaamheden zonder nadere ingebrekestelling worden opgeschort. Betalingen gelden te allen tijde allereerst ter delging van opgelopen rente, vervolgens ter delging van kosten betreffende de invordering en ten slotte van delging van de oudste nog openstaande facturen.
 1. Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang door schriftelijke opzegging te beëindigen. Een dergelijke opzegging leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de opzeggende partij, voor schade die de andere partij eventueel leidt. De opdrachtgever dient in ieder geval de diensten die tot het moment van opzegging zijn verricht en de tot dat moment gemaakte kosten te betalen.
 1. Mocht een van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen op enig moment nietig of niet van toepassing blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Op de verrichte werkzaamheden van de opdrachtnemer is de klachtenregeling van de opdrachtnemer van toepassing. Zie daarvoor www.taxso.nl/klachtenregeling.
 1. Op alle overeenkomsten tussen een opdrachtgever en de opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing, waarbij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant bevoegd is.